top of page

PRAVIDLA ZÁVODU

 

Účastníkem závodu Ločenický duatlon 2022 může být osoba, která splní následující podmínky: 

 1. Vyplní přihlašovací formulář uvedený na internetové stránce www.ksborek.com. Vyplnění elektronické přihlášky a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce. Účastník tím potvrzuje níže uvedená pravidla závodu.

 2. Uhradí startovné v souladu s vybranou tratí a kategorií v uvedeném regulérním termínu (startovné se nevrací). Originál platebního příkazu startovného uschovejte pro předložení při registraci.

 3. Potvrdí podmínky – pravidla závodu zaškrtnutím kolonky při on-line registraci, případně podpisem při osobní registraci v místě konání závodu.

 4. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno).

 5. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost.

 6. Každý účastník je povinen při jízdě použít certifikovanou bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu cyklistické části závodu.

 7. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

 8. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

 9. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.

 10. Každý účastník může absolvovat cyklistickou část na horském nebo trekingovém kole v dobrém technickém stavu s dvěma na sobě nezávislými brzdami, s koly ne většími (přední i zadní) než průměr 29 palců.

 11. Závodník smí závod absolvovat cyklistickou část s jedním kolem, poháněným výhradně lidskou silou (elektrokola nebudou připuštěna na start) – kontrola vedoucím pořadatelem MTB před startem.

 

PRAVIDLA ZÁVODU

 

Ločenický duatlon se řídí těmito pravidly:

 • Závod se řídí pravidly ČTA aplikovaných na náš závod a také rozpisem závodu.

 • Vítězi v jednotlivých kategoriích a celkové klasifikaci se stávají závodníci, kteří v nejkratším možném čase absolvují trasu závodu Ločenický duatlon.

 • Poškození a úpravy startovního čísla znemožňující identifikaci rozhodčími se trestá časovou penalizací. Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

 • Start bude hromadný na píšťalku a měřen za pomoci stopek. Startovní prostor zůstane otevřen ještě 15 minut od startovního signálu. Závodníci, kteří vystartují po limitu, nebudou zařazeni do výsledkových listin a nebudou klasifikováni jako závodníci, kteří dokončili závod. Na start budou závodníci řazeni podle startovních čísel.

 • Trasa bude označena a zajištěna organizátory. Bude značena dočasným značením šipkami na tabulkách velikosti A4 s logem závodu a plastovou páskou (mlékem).

 • Vítězové kategorií obdrží sportovní medaile.

 • Odstoupení ze závodu: Závodník, který chce odstoupit v průběhu závodu Ločenický duatlon, nezáleží přitom na příčinách jeho odstoupení, je povinen toto nahlásit pořadateli. V případě, že odstoupí ze závodu během závodu, je nutné toto nahlásit na HELP line: +420 604 371 492 jinak po vás bude vyhlášeno pátrání záchranných složek. V případě, že v důsledku toho, že nenahlásíte odstoupení ze závodu pořadateli, a bude vyhlášeno pátrání, veškeré výdaje pátrací akce hradí hledaný závodník.

 • Doporučené vybavení závodníka Ločenický duatlon je nejméně 0,5 litry tekutin, gely a energetické tyčky, nářadí na opravu kola, náhradní duše a pumpička. Doporučujeme, aby každý účastník měl cyklocomputer nebo GPS a mobilní telefon.

 • Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).

 

Dodržování pravidel silničního provozu: 

 • Závod Ločenický duatlon se jede za plného silničního provozu. Všichni závodníci na cestách a silnicích musí jezdit vpravo a dodržovat pravidla silničního provozu. Závodníci musí být maximálně ostražití a musí brát v úvahu možný střet s vozidly a osobami (traktory, aut, dobytkem, místními obyvateli, turisty, atd.) na lesních a polních cestách, v okolí obydlí a na turistických chodnících. Pořadatel nenese odpovědnost za případné kolize a střety na trati.

 • Reklamaci výsledků je možné podat do 30 minut od vyhlášení výsledků.

 • Závod se koná bez ohledu na počasí. Pořadatel si osvojuje právo na změnu trati nebo zrušení závodu s ohledem na živelné a jiné pohromy z vyšší moci. Prosíme všechny závodníky, aby neznečišťovali odpadky trasu závodu a okolní přírodu. V případě odstoupení ze závodu pořadatel nevrací startovné. Účastníci závodu vyplněním on-line registrace a zaplacením startovného stvrzují, že byli seznámeni s propozicemi a právním ujednáním závodu a souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na vlastní výklad pravidel těchto propozic nebo jejich případnou změnu. Závodníci se musí chovat ohleduplně k ostatním osobám pohybujících se na trati.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorie (nebo její zrušení) pokud budou 4 a méně závodníků/závodnic v jedné kategorii.

 

Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě. Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní, za všechny způsobené škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti se závody. Beru na vědomí, že budu dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a pravidla uvedené v propozicích. Souhlasím s podmínkami účasti a přihlašuji se tímto na závody. V případě startu mladistvých do 18 let se požaduje písemný souhlas rodičů nebo právních zástupců. 

 

Zásady ochrany osobních údajů dle článku 13 (popř. 14) GDPR

Aby byla úroveň závodu Ločenický duatlon co nejvyšší, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k této akci Kondiční studio Borek IČO: 027 56 927, se sídlem Trocnovská 807, Trhové Sviny, 374 01 telefon: 604 371 492, e-mail: kondicnistudioborek@gmail.com

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Vyřízení registrace na závod a řešení případných reklamací.

 • Abychom Vám mohli odesílat aktuální newslettery a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, pohlaví, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.

 • Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5 let. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.

 • Jméno a datum narození závodníka mohou být zveřejněny v rámci vyhlášení výsledků závodu v tisku, rádiu a televizi. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Ločenický duatlon (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.ksborek.com a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek. Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků závodu obsahující jeho osobní data (jméno, příjmení, datum narození) v tisku, rádiu a televizi. Svou přihláškou potvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky jsem vyplnil pravdivě a kompletně. Vyslovuji souhlas s použitím svých osobních dat pořadateli závodu Kondiční studio Borek v souladu se směrnicí GDPR (General Data Protection Regulation), schválenou Evropskou unií v dubnu 2016.

bottom of page